องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
168   คน
สถิติทั้งหมด
94779   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL
01 โครงสร้าง

https://ksk.go.th/index.php?show=menu&scat_id=1

02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://ksk.go.th/index.php?show=staff&cat_id=1

03 อำนาจหน้าที่

https://ksk.go.th/index.php?show=menu&scat_id=3

04 ข้อมูลการติดต่อ

https://ksk.go.th/index.php?show=contact

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL
05 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://ksk.go.th/index.php?show=menu&cat_id=4

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL
06 Q&A

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการ
  หัวข้อ URL
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

013 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ URL
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

023 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

024 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  หัวข้อ URL
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

035 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณรรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน