องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
83405   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ประวัติควมเป็นมา
08. Q&A
09. Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
010. แผนดำเนินงานประจำปี
011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036. การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
044. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
045. การขับเคลื่อนจริยธรรม
046. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ